Spolupráce s MČ Brno-sever a Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity

Pro Helianthus je městská část Brno-sever přirozeným a logickým partnerem. Máme společné kulturní i společenské zájmy. Rovněž není náhodou, že Helianthus zaujala funkce tzv. třetí role univerzity a jelikož máme na území Černých Polí fakultu Mendelovy univerzity, která nabízí společenskovědní obory, tak by bylo velkou škodou, kdyby se na veřejném životě v naší městské části nepodílela.

Na přednáškách studentům regionálního rozvoje zprostředkovává FRRMS Mendelu informace o fungování veřejné správy a financí, rozvoji a územním plánování měst či sociální problematiku. Velmi cenným obohacením výuky jsou však pro studenty poznatky a zkušenosti odborníků z praxe a možnost diskutovat aktuální otázky i realizovaná opatření. Stejně tak FRRMS Mendelu vítá možnost spolupráce s MČ Brno-sever při řešení lokální problematiky v rámci témat diplomových a bakalářských prací, umožňující studentům vhled do oblastí, ve kterých si budou jako naši absolventi hledat své uplatnění.

Na druhou stranu akademici FRRMS mohou svým odborným potenciálem a přehledem vypomoci s analýzami a řešením společensky problematických jevů (např. prevence kriminality páchané na seniorech), otázek životního prostředí (např. úpravy říčního prostoru, efektivní podpora účinků zeleně v městském prostředí apod.) nebo osvětou a objasňováním aktuálních témat. Přednášky se mohou dotknout témat od fungování Evropské unie, přes problematiku uprchlíků, až po zdánlivý protimluv předchozího sucha a aktuálně deštivých dnů. Těšíme se na společné besedy, setkání a další formy spolupráce. Zprostředkovatelem a participantem je spolek Helianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání, z.s. z Černých Polí, který rovněž na základě svých bohatých zkušeností nabízí k přednáškám zajímavá témata ze společenských věd  nebo ochrany přírody a krajiny.